Mine værktøjer

Biomasse/biobrændsler - kronologisk

Synergieffekten ved halm og husdyrgødning er undervurderet

Arkiveret under ,
Halm giver i sig selv rigtig meget biogas per ton sammenlignet med husdyrgødning, men ikke nok med det. Halm kan også booste gasproduktionen fra gylle – en effekt som har været undervurderet, viser de seneste resultater fra Aarhus Universitet.

FiB_62-2017_05.pdf — PDF document, 141 kB (144752 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halmcentraler skal sikre en effektiv udnyttelse af halmressourcen

Arkiveret under
Halm kan bruges til en lang række formål fra strøelse og energiproduktion til højværdiprodukter som plast. Etablering af halmcentraler rundt om i landet kan sætte skub i udnyttelsen af halm, og sikre at ressourcerne bliver brugt bedst muligt.

FiB_62-2017_03.pdf — PDF document, 230 kB (236528 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Døde træer i skoven udleder både CO2 og metangas

Arkiveret under ,
Russiske forskere peger på, at træ, der rådner op i skoven i stedet for at blive brugt til for eksempel energiproduktion, kan være lidt af en klimabombe. Træet udleder nemlig ikke blot CO2, men også metangas. Konsekvensen er, at træ kan udlede over dobbelt så meget klimagas, som det har optaget under væksten.

FiB_62-2017_02.pdf — PDF document, 322 kB (330000 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Masseproduktion af alger til transportsektoren

Arkiveret under
Den amerikanske energistyrelse vurderer, at alger fra havet kan dække ti procent af brændstofforbruget til transport. Nye, effektive dyrkningssystemer skal gøre produktionen rentabel.

Nyhedsbrev_69-2017_07.pdf — PDF document, 333 kB (341780 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Grøn energi fra græs er godt for miljøet

Arkiveret under
Dyrkning af biomasse vil i mange tilfælde øge udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet, men et skifte fra etårige til flerårige afgrøder kan faktisk reducere tabet af kvælstof.

Nyhedsbrev_69-2017_04.pdf — PDF document, 95 kB (98232 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny effektiv halmopriver til den mere genstridige halm

Arkiveret under
Stratek har udviklet en ny halmopriver, der kan håndtere halm med et fugtindhold på op til 25 procent og med en betydelig variation inden for de enkelte baller. En indbygget “stenfælde” sørger for en effektiv frasortering af fremmedlegemer.

FiB_61-2017_11.pdf — PDF document, 253 kB (259301 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Produktionen af biobrændstoffer kan blive langt mere effektiv

Med 56 millioner kroner i støtte fra Innovationsfonden har et konsortie under ledelse af Københavns Universitet udviklet nye teknologier til fremstilling af kemikalier og brændstoffer fra biomasse. Det er blandt andet lykkedes at udvikle en teknologi, som kan øge produktionen af flydende brændstof fra 2. generationsanlæg med 30-40 procent.

FiB_60-2017_09.pdf — PDF document, 226 kB (231501 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Pænt gasudbytte fra halm og efterafgrøder

Arkiveret under ,
Det er sjældent rentabelt at bruge efterafgrøder i et biogasanlæg, men hvis man høster afgrøden sammen med halm, ser det straks mere lovende ud. Ved ensilering af biomassen vil ressourcen kunne bruges hele året og dertil kommer, at ensilering ser ud til at øge gaspotentialet.

FiB_60-2017_05.pdf — PDF document, 296 kB (303104 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Enggræs kan gøre stor gavn i mange biogasanlæg

Arkiveret under ,
Der kan være mange gode grunde til at høste og bjærge græs fra engarealer. Det kan være ud fra et ønske om naturpleje, og det kan være fordi, det kan give et pænt udbytte i et biogasanlæg. Det kræver ingen forbehandling, og det kan ensileres, så biogasanlægget kan bruge det, når behovet er størst.

FiB_59-2017_07.pdf — PDF document, 228 kB (233951 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Vil dække halvdelen af Sveriges ethanolforbrug med biomasse fra havet

Det er langt lettere at producere bioethanol ud fra det lille hvirvelløse dyr søpunge end fra halm og træ, vurderer svenske forskere. Søpunge lever i havet, hvor der kan høstes omkring 200 tons om året per hektar. Det er cirka 20 gange så meget biomasse, som der kan høstes på én hektar landbrugsjord.

FiB_59-2017_06.pdf — PDF document, 186 kB (190858 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Når haveaffald bliver til flis

Arkiveret under
Med den rette forbehandling kan affald fra haver og parker bliver et værdifuldt brændsel. Det viser de foreløbige erfaringer fra et EUDP-projekt, hvor brændslet er blevet testet på flere fjernvarmeværker.

FiB_59-2017_05.pdf — PDF document, 188 kB (193530 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nyt projekt skal udvikle robuste og højtydende græssorter

Arkiveret under
De bedste egenskaber fra tre velkendte græsarter skal forenes i nye græssorter. Med markant øget udbytte og stor robusthed skal sådanne græsser bane vejen for dansk eksport af nye sorter, der er forberedte til fremtidens klima og efterspørgslen på mere biomasse.

Nyhedsbrev_64-2017_07.pdf — PDF document, 136 kB (139829 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ålegræs kan give et stort plus i klimaregnskabet

Arkiveret under
Det er ikke kun klodens store skove, der er i stand til at optage store mængder kulstof. Undersøiske enge af havgræs kan også være med, og her er den sydfynske bugt Thurøbund ubestridt verdensmester. Ny forskning viser, at her bliver der lejret næsten tre gange så meget kulstof per kvadratmeter som på andre havbunde i verden.

Nyhedsbrev_63-2017_03.pdf — PDF document, 109 kB (112630 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ålegræs kan give et stort plus i klimaregnskabet

Arkiveret under
Det er ikke kun klodens store skove, der er i stand til at optage store mængder kulstof. Undersøiske enge af havgræs kan også være med, og her er den sydfynske bugt Thurøbund ubestridt verdensmester. Ny forskning viser, at her bliver der lejret næsten tre gange så meget kulstof per kvadratmeter som på andre havbunde i verden.

Nyhedsbrev_63-2017_03.pdf — PDF document, 109 kB (112630 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nyt forsøgsanlæg skal sætte skub i dyrkning af tang

Arkiveret under

Nyhedsbrev_62-2016_08.pdf — PDF document, 104 kB (106772 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Europas skovareal vokser med en fodboldbane i minuttet

Arkiveret under
Energi fra biomasse er helt afgørende for at EU kan leve op til forpligtigelserne i COP 21. Biomasse udgør i dag 61 procent af den samlede produktion fra vedvarende energianlæg i EU, og potentialet vokser år for år.

Nyhedsbrev_62-2016_04.pdf — PDF document, 218 kB (223671 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Når temperaturen stiger falder den globale hvedeproduktion

Arkiveret under
Den globale hvedeproduktion falder med over fem procent, for hver gang klodens temperatur stiger med én grad. Det fremgår af en international undersøgelse, som Aarhus Universitet har været med til at udarbejde.

Nyhedsbrev_62-2016_03.pdf — PDF document, 156 kB (159987 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Supergræs skal reducere udslippet af metan

Arkiveret under
Frøvirksomheden DLF er i gang med at udvikle fremtidens bæredygtige græssorter, der er mere klimavenlige, fordi de fremstilles med brug af mindre gødning end andre græssorter og optager mere kvælstof. Virksomheden arbejder samtidig på at gøre græsset nemmere at fordøje for får og køer for dermed at øge mælkeproduktionen og reducere udslippet af metangas.

Nyhedsbrev_61-2016_03.pdf — PDF document, 146 kB (149528 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Sådan optimeres produktionen af bioenergi

Arkiveret under
Produktionen af biomasse i Danmarks kan øges markant, og hvis vi gør det rigtigt, kan det reducere Danmarks udslip af drivhusgasser med op til 21 procent. Et nyt studie viser, hvordan vi bedst får optimeret produktionen af bæredygtig biomasse til energisektoren.

FiB_57-2016_06.pdf — PDF document, 177 kB (181436 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

København dropper DONGs affaldsraffinaderi

Arkiveret under ,
Københavnerne skal fremover selv sortere deres affald, så den organiske del kan bruges til biogas. Kommunen tror ikke længere på, at DONGs REnescience-teknologi er fremtidens løsning til behandling af husholdningsaffald.

FiB_57-2016_03.pdf — PDF document, 136 kB (139307 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside