Mine værktøjer

Biomasse/biobrændsler - kronologisk

Norsk specialbåd skal høste 40 tons alger i timen

Arkiveret under
Alger kan blive en af de helt store ressourcer, når det handler om at levere biomasse til blandt andet foder, fødevarer og energiformål, men der mangler effektive metoder til både dyrkning og høst af alger. Det har fået SINTEF til at udvikle et skib, der kan høste alger ti gange så hurtigt som i dag.

Nyhedsbrev_80-2019_07.pdf — PDF document, 135 kB (138346 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Katalysator kan vende op og ned på markedet for biobrændsler

Arkiveret under
Det lyder næsten for godt til at være sandt, men en lille nordjysk virksomhed har udviklet en katalysator, som gør det lettere at bruge biobrændsler. Svampesporer i flisstakken forsvinder som dug for solen, sod i kedlen bliver reduceret, og elforbruget til blæseren bliver halveret for blot at nævne nogle af de opsigtsvækkende egenskaber.

FiB_66-2018_10.pdf — PDF document, 227 kB (233443 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halm uden voks kan give masser af biogas

Arkiveret under ,
Ny teknologi gør det muligt at producere voks på basis af halm. Biovoks er et efterspurgt produkt, og de resterende 98 procent af halmen kan uden forbehanling bruges til fremstilling af biogas, hvor det typisk vil kunne fordoble gasproduktionen. Første anlæg bliver opført i det nye år.

FiB_66-2018_06.pdf — PDF document, 168 kB (172130 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Det kan være en god idé at overdække stakken med flis

Arkiveret under
Ved langtidslagring af flis kan det være en god idé at overdække stakken med en vandtæt men diffusionsåben dug. Ved lagring over syv måneder vil energitabet på den måde kunne reduceres fra 5,3 procent til 0,6 procent.

Nyhedsbrev_77-2018_07.pdf — PDF document, 135 kB (138998 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Mere naturskov vil belaste klimaet

Arkiveret under
Planer om at udlægge 50.000 hektar af Statens skove som urørt naturskov vil øge ud-slippet af CO2 med 500.000 tons om året. Drives skovene derimod normalt med udtyn-ding, hugst og plantning af nye træer, får man både i pose og sæk, hvad angår binding af CO2.

FiB_64-2018_08.pdf — PDF document, 315 kB (322676 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Klimarådet vil have afgift på ikke-bæredygtig biomasse

Arkiveret under
Klimarådet foreslår, at biomasse skal leve op til bæredygtighedskriterier med øget fokus på klima. Kun den biomasse, der kan dokumentere at leve op til kriterierne, bør betragtes som grøn energi.

Nyhedsbrev_74-2018_06.pdf — PDF document, 114 kB (117582 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Robot skal høste biomasse i vådområder

Arkiveret under
Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi giver højteknologisk, iværksætterfirma mulighed for at udvikle en robot, der kan høste biomasse i vådområder. Det kan give gevinster for både landbruget og klimaet.

Nyhedsbrev_73-2018_07.pdf — PDF document, 162 kB (166846 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Metan fra skovene – mere mellem himmel og jord

Arkiveret under
Nye forskningsresultater viser ganske overraskende, at både levende og døde planter kan udlede metangas – selv når der er ilt til stede. Meget tyder dog på, at det ikke er en faktor, som ændrer grundlæggende ved bioenergiens klimaprofil, men det er en faktor, som bør regnes med.

FiB_63-2018_01.pdf — PDF document, 435 kB (446189 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Måling af vandindholdet i flis – en udfordring

Arkiveret under
I dag er det muligt at foretage online målinger af vandindholdet i flis, men erfaringerne viser, at målingerne ofte er upålidelige og problematiske at anvende i praksis. Et nyt EUDP-projekt skal være med til at sikre en mere korrekt bestemmelse af vandindholdet i flis.

FiB_63-2018_09.pdf — PDF document, 326 kB (334130 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Næringsstoffer fra spildevand kan sætte skub i produktionen af energiafgrøder

Arkiveret under
Næringsstoffer i spildevand udgør en betydelig ressource, som kan recirkuleres via produktion af energiafgrøder. I stedet for at “bortskaffe” næringsstofferne i et rensningsanlæg, kan delvist renset spildevand med fordel bruges til at gøde afgrøder som energipil og græs.

FiB_63-2018_07.pdf — PDF document, 540 kB (553367 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brint kan reducere behovet for biomasse – men brint gør det ikke alene

Arkiveret under ,
Vi kommer til at bruge masser af brint i fremtidens energisystem, men hovedparten skal kobles sammen med kulstof, så vi kan øge mængden af metangas og flydende brændstof, og på den måde mindske presset på biomasseressourcerne.

FiB_63-2018_05.pdf — PDF document, 205 kB (210030 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Synergieffekten ved halm og husdyrgødning er undervurderet

Arkiveret under ,
Halm giver i sig selv rigtig meget biogas per ton sammenlignet med husdyrgødning, men ikke nok med det. Halm kan også booste gasproduktionen fra gylle – en effekt som har været undervurderet, viser de seneste resultater fra Aarhus Universitet.

FiB_62-2017_05.pdf — PDF document, 141 kB (144752 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halmcentraler skal sikre en effektiv udnyttelse af halmressourcen

Arkiveret under
Halm kan bruges til en lang række formål fra strøelse og energiproduktion til højværdiprodukter som plast. Etablering af halmcentraler rundt om i landet kan sætte skub i udnyttelsen af halm, og sikre at ressourcerne bliver brugt bedst muligt.

FiB_62-2017_03.pdf — PDF document, 230 kB (236528 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Døde træer i skoven udleder både CO2 og metangas

Arkiveret under ,
Russiske forskere peger på, at træ, der rådner op i skoven i stedet for at blive brugt til for eksempel energiproduktion, kan være lidt af en klimabombe. Træet udleder nemlig ikke blot CO2, men også metangas. Konsekvensen er, at træ kan udlede over dobbelt så meget klimagas, som det har optaget under væksten.

FiB_62-2017_02.pdf — PDF document, 322 kB (330000 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Masseproduktion af alger til transportsektoren

Arkiveret under
Den amerikanske energistyrelse vurderer, at alger fra havet kan dække ti procent af brændstofforbruget til transport. Nye, effektive dyrkningssystemer skal gøre produktionen rentabel.

Nyhedsbrev_69-2017_07.pdf — PDF document, 333 kB (341780 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Grøn energi fra græs er godt for miljøet

Arkiveret under
Dyrkning af biomasse vil i mange tilfælde øge udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet, men et skifte fra etårige til flerårige afgrøder kan faktisk reducere tabet af kvælstof.

Nyhedsbrev_69-2017_04.pdf — PDF document, 95 kB (98232 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny effektiv halmopriver til den mere genstridige halm

Arkiveret under
Stratek har udviklet en ny halmopriver, der kan håndtere halm med et fugtindhold på op til 25 procent og med en betydelig variation inden for de enkelte baller. En indbygget “stenfælde” sørger for en effektiv frasortering af fremmedlegemer.

FiB_61-2017_11.pdf — PDF document, 253 kB (259301 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Produktionen af biobrændstoffer kan blive langt mere effektiv

Med 56 millioner kroner i støtte fra Innovationsfonden har et konsortie under ledelse af Københavns Universitet udviklet nye teknologier til fremstilling af kemikalier og brændstoffer fra biomasse. Det er blandt andet lykkedes at udvikle en teknologi, som kan øge produktionen af flydende brændstof fra 2. generationsanlæg med 30-40 procent.

FiB_60-2017_09.pdf — PDF document, 226 kB (231501 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Pænt gasudbytte fra halm og efterafgrøder

Arkiveret under ,
Det er sjældent rentabelt at bruge efterafgrøder i et biogasanlæg, men hvis man høster afgrøden sammen med halm, ser det straks mere lovende ud. Ved ensilering af biomassen vil ressourcen kunne bruges hele året og dertil kommer, at ensilering ser ud til at øge gaspotentialet.

FiB_60-2017_05.pdf — PDF document, 296 kB (303104 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Enggræs kan gøre stor gavn i mange biogasanlæg

Arkiveret under ,
Der kan være mange gode grunde til at høste og bjærge græs fra engarealer. Det kan være ud fra et ønske om naturpleje, og det kan være fordi, det kan give et pænt udbytte i et biogasanlæg. Det kræver ingen forbehandling, og det kan ensileres, så biogasanlægget kan bruge det, når behovet er størst.

FiB_59-2017_07.pdf — PDF document, 228 kB (233951 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside