Mine værktøjer

Brint i biogasanlæg

Overskrift Brint i biogasanlæg
Projektets titel HYCON - HYdrogen CONtrol for optimization of methane production from livestock waste
Kontakt Aarhus Universitet, Anders Feilberg,
tlf. 3089 6099, e-mail anders.feilberg@agrsci.dk
Emne Biogas
Forskningspulje DSF
Sagsnummer ENMI 10-093944
Tilskud kr. 16.150.000
Slut 4. kvartal 2015
Omtalt i FiB nr 55-2016
Beskrivelse

Brint er et vigtigt mellemtrin i de komplekse biologiske processer, der fører til dannelse af biogas. Det kan hæmme processen – især ved øget belastning – men under de rette forhold kan metanindholdet i et biogasanlæg øges ved tilsætning af brint.

Den oprindelige hypotese var, at hvis man fjernede brint fra et biogasanlæg ved hjælp af en selektiv membran, ville det være mulighed at øge belastningen og dermed produktionen af biogas.

Efterhånden som projektet skred frem, viste det sig imidlertid, at de anaerobe kulturer i biogasreaktoren var mere end tilstrækkelige til at forhindre hæmning, og at brinttilsætning faktisk kunne føre til en øget produktion af metan. Projektets fokus blev derfor rettet mod at tilføre brint til biogasreaktorer for at øge metanproduktionen og dermed gøre det muligt at sende gassen ind på naturgasnettet.

Projektet har ført til mange fremskridt i den grundlæggende forståelse af anaerob nedbrydning, samt udvikling af udstyr til forskning og industrielle applikationer. Der er udviklet en membran, der er i stand til at adskille metan fra kuldioxid, og der er udviklet mikrosensorer til detektering af brint. Endelig blev brint i fuld skala tilført reaktoren på Aarhus Universitets biogasanlæg i Foulum. Her blev det bekræftet, at tilførsel af brint til en biogasreaktor er en vanskelig proces, der kræver yderligere forskning og udvikling.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside