Mine værktøjer

Alternative additiver

Overskrift Alternative additiver
Projektets titel Alternative additiver
Kontakt Dong Energy A/S, Lasse Tobiasen,
e-mail lasto@dongenergy.dk, tlf. 9955 1111
Emne Forbrænding
Forskningspulje PSO
Sagsnummer Elkraft-4204 og ForskEL-6532
Tilskud kr. 2.600.000
Slut 3. kvartal 2007
Omtalt i FiB nr 22-2007
Beskrivelse

Der er tidligere gennemført teoretiske studier med forskellige additiver med positive resultater. Mange af disse additiver er dog for dyre til at kunne anvendes i praksis på fuldskalaanlæg, og formålet med projektet har derfor været at undersøge mulighederne for at anvende en række billigere alternativer. Det drejer sig om:

  • tørstoffraktionen fra afgasset gylle
  • papirslam
  • støberisand
  • brugt blegejord
  • anorthosit
  • sand
  • rest-ler

De fleste af disse alternative additiver viste sig imidlertid at være uegnede, enten på grund af manglende kemisk virkning eller på grund af for store krav til forbehandling, herunder ikke mindst tørring.

Brugt blegejord og rest-ler var de eneste additiver, der var i stand til at reducere belægningerne i kedlen, rest-ler er en meget våd lerfraktion, og tørring vil udgøre en betydelig barriere for anvendelsen af dette produkt. Brugt blegejord kræver derimod næsten ingen forbehandling og er derfor det mest lovende bud på et alternativt additiv. Imidlertid medfører olieindholdet i blegejorden, at produktet lovgivningsmæssigt betragtes som affald, hvilket blandet andet udløser en afgift på 330/ton.

Ved anvendelse af additiver skal der bortskaffes større mængder aske, og det kan medføre en betydelig merudgift, især når det drejer sig om brændsler med et højt askeindhold som halm, da tilsætning af additiver er proportional med askeindholdet i brændslet.

Samlet set er brugen af alternative additiver økonomisk set ikke specielt attraktiv, da det vil medføre en stigning i brændselspris på mindst 3 procent ved træ og 8 procent ved halm som brændsel. Det vil kun være i særlige tilfælde, at disse udgifter opvejes af de besparelser i drift og vedligehold, som additiverne kan give anledning til.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside