Mine værktøjer

Dioxin i forbrændingsanlæg

Overskrift Dioxin i forbrændingsanlæg
Projektets titel Dioxin i affaldsforbrændingsanlæg
Kontakt Rambøll Energi, Christian Riber,
tlf. 5161 8314, e-mail ctr@ramboll.com
Emne Forbrænding
Forskningspulje PSO
Sagsnummer ForskEL-10627
Tilskud kr. 2.500.000
Slut 4. kvartal 2014
Omtalt i FiB nr 51-2015
Beskrivelse

Projektet, der er en fortsættelse af ForskEL- 7170, har haft til formål at forstå dannelsen af dioxin i affaldskedler bedre og samtidig undersøge mulighederne for at mindske askefraktioner med højt indhold af dioxin.

Resultaterne er baseret på fuldskalaforsøg på affaldsforbrændingsanlægget AffaldPlus i Næstved, hvor indholdet af tungmetaller og dioxin er undersøgt i både røggas og kedelaske. Ud fra resultaterne blev det vurderet, om dele af kedelasken er så “ren”, at den kan genanvendes i lighed med slaggen.

Nedenfor er de væsentligste resultater angivet:

  • Der var ikke tydelige forskelle i hverken totalindhold eller udvaskning af tungmetaller fra kedelaske udtaget forskellige steder i kedlen.
  • Ved udtagning af røggasprøver til bestemmelse af dioxin er der stor risiko for dioxindannelse i forbindelse med prøvetagningen, hvorved dioxinindholdet i røggassen overestimeres.
  • Cirka 10 procent af den samlede dioxinmængde ender i kedelasken, mens de resterende 90 procent ender i flyveasken.
  • I den første halvdel af kedlen blev der ikke fundet dioxin i de grove askepartikler (> 0,355 mm). Det kan dermed være en mulighed at genanvende den grove del af kedelasken sammen med slaggen. Det skal dog undersøges nærmere.
  • Der var ikke den forventede sammenhæng mellem røggastemperatur og dioxinindhold i kedelasken, idet der var dioxin i kedelaske fra røggas med væsentlig højere temperaturer, end hvor dioxiner normalt dannes. Det skyldes sandsynligvis, at der også dannes dioxin på for eksempel kolde overflader under kedlen.
Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside