Mine værktøjer

Anvendelse af biobrændstof i transportsektoren

Overskrift Anvendelse af biobrændstof i transportsektoren
Projektets titel Anvendelse af biobrændstof i transportsektoren
Kontakt Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet,
Pia Frederiksen, e-mail pfr@dmu.dk, tlf. 8715 8539
Emne Biobrændstoffer
Forskningspulje DSF
Sagsnummer ENMI 2104-06-0029
Tilskud kr. 15.800.000
Slut 2. kvartal 2011
Omtalt i FiB nr 37-2011
Beskrivelse

Politiske målsætninger om at dække ti procent af vejtrafikkens energiforbrug med vedvarende energi kan opfyldes gennem produktion af bioenergiafgrøder i Danmark.

REBECa er et integreret projekt, som på baggrund af fremskrivninger af vækst i trafikken har udarbejdet en række scenarier for selvforsyning med biobrændstoffer til vejtransporten og analyseret konsekvenserne heraf for emissioner til luft og jord. Der er blandt andet udført analyser af scenariernes konsekvenser for energiforbrug, CO2-udledning og velfærdsøkonomi.  Scenarierne bygger på en stigende iblanding af biobrændstoffer frem til 2030. Desuden antages det, at 1. generationsbioethanol baseret på hvedekorn i stigende grad afløses af 2. generationsbioethanol baseret på halm, og at biodiesel er RME, som er baseret på raps.

Scenarierne illustrerer, at målet om ti procent vedvarende energi til vejtransporten eksempelvis kan nås gennem en væsentlig forøgelse af rapsproduktionen, men uden at ændre landbrugets dyrkning af foder til den animalske produktion. Modsat øges importen af fødevare- og industrielle afgrøder. Effekterne på belastning af miljøet er ikke entydige, idet emissioner til jord og luft er både positive og negative. Et lille bidrag til luftforureningen fra vejtransporten for nogle stoffer (NOx og CO) er dog forsvindende i forhold til den generelle sænkning af emissionerne som følge af EU-lovgivning.

Under de anvendte antagelser vil der være en velfærdsøkonomisk gevinst ved at producere 2. generationsbioethanol, mens 1. generationsbioethanol og biodiesel produceres med tab.

Disse beregninger er dog usikre og stærkt afhængige af priser på olie, halm og andre kritiske antagelser.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside