Mine værktøjer

BioSynergis forgasningsanlæg er nu i drift (2)

Overskrift BioSynergis forgasningsanlæg er nu i drift (2)
Projektets titel Afslutning af demonstrationsanlæg – 1300 kWth bioforgasningsanlæg til kraftvarme
Kontakt BioSynergi, Henrik Houmann Jakobsen,
tlf. 4586 1430, e-mail hhj@biosynergi.dk
Emne Forgasning
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64013-0570
Tilskud kr. 2.920.000
Slut 1. kvartal 2016
Omtalt i FiB nr 56-2016
Beskrivelse

BioSynergis forgasningsanlæg i Hillerød har efter en længere etableringsfase fået gang i gasmotoren. Nu skal man i gang med at demonstrere, at anlægget kan være i stabil og ubemandet drift og dermed være et reelt alternativ til naturgasfyrede kraftvarmeanlæg.

Anlægget er placeret hos Hillerød Forsyning og baseret på forgasning af træflis. Teknologien er udviklet af BioSynergi, der har haft gode erfaringer med et mindre pilotanlæg hos Græsted Fjernvarme. Ud over midler fra EUDP er anlægget etableret med kapital fra BioSynergi og en gruppe private investorer.

Der ligger et stort og mangeårigt forarbejde bag anlægget. Det startede i 2003 med opførelsen af pilotanlægget i Græsted, der blev lukket ned efter mere 6.600 driftstimer, heraf 4.000 timer med elproduktion. Derefter fulgte en lang række udviklingsprojekter, der har banet vejen fra pilotanlæg til anlægget i Hillerød. Det nye anlæg har en effekt på 300 kW el/750 kW varme og er modulopbygget, så det kan tilpasses forskellige kraftvarmeværker og større virksomheder.

Anlægget er udviklet til at kunne modtage våd skovflis, der tørres ved hjælp af udstødningsgassen fra kraftvarmeanlæggets motor. Det tørre brændsel fødes ind i toppen af en såkaldt Open Core gasgenerator, hvor brændsel, luft og gas bevæger sig i samme retning ned gennem generatoren. Efterfølgende køles gassen ned til omkring 60 grader, og partikler samt tjærestoffer fjernes i et posefilter. Derefter kan gassen bruges som brændstof i motoren, der er koblet til en elgenerator. På den måde får man et fleksibelt kraftvarmeanlæg, der hurtigt kan tilpasses de varierende elpriser på markedet, og som kan udnytte brændsler fra lokalområdet.

Det lykkes desværre ikke at få kraftvarmeanlægget i driftsklar stand inden for tidsrammen og den økonomiske ramme i projektet “Demonstration af nyt forgasningsanlæg til fjernvarmen”, men med støtte fra et nyt EUDP- projekt (64013-0570) kom de sidste ting på plads.

Med støtte fra to projekter fra Energinet.dk’s ForskVE- program er arbejdet med idriftsættelsen og prøvedrift af anlægget nu i gang. Når forgasningsanlægget har demonstreret stabil drift med kraftvarmeproduktion er det en energieffektiv løsning, som en lang række mindre fjernvarmeværker med økonomisk fordel kan vælge at investere i. Det gælder især for de mindre naturgasfyrede kraftvarmeværker, hvor man i flere tilfælde vil kunne genanvende dele af den eksisterende motorinstallation.

Et kraftvarmeanlæg fra BioSynergi vil årligt kunne producere mere end 2.000 MWh el og 5.000 MWh varme. Forbruget af flis med et vandindhold på omkring 45 procent vil være på cirka 3.000 tons om året.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside