Mine værktøjer

Prøv avanceret søgning , for en mere præcis søgning.

Søgeresultat Fandt 165 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.

Søgeresultat i RSS-format

Landbruget kan femdoble produktionen af bioenergi
Nye forskningsresultater viser, at landmændene kan femdoble deres produktion af bioenergi, men det skal gøres med omtanke. Flerårige afgrøder til produktion af ...
Agriculture has the ability to increase bioenergy production fivefold
Recent research shows that our farmers would be able to increase their bioenergy production fivefold; however, this must be done carefully. Perennial crops ...
Græs er ægte grøn energi– kan fordoble produktionen af biogas
Græs fra engarealer kan mere end fordoble produktionen af biogas, og energibalancen er markant bedre end ved traditionelle landbrugsafgrøder som majs og korn. ...
Grass is true green energy– and it doubles the biogas production
Grass stemming from meadow areas has the ability to more than double biogas production and the resulting energy balance is significantly better than when using ...
Flishugst må ikke ødelægge skoven
Det er ikke tilstrækkeligt at anvende CO2-neutrale brændsler som flis til energiproduktion. Hvis der skal være tale om ægte vedvarende energi, er det ...
Wood chip felling must not ruin the forest
Utilising CO2-neutral fuel such as wood chips for energy production purposes is not sufficient. In terms of truly renewable energy, nutrient recirculation is ...
Vælg de rigtige afgrøder til biogasanlægget
Med den rette kombination af forskellige dyrkningssystemer kan landmændene året rundt levere energiafgrøder med et højt gaspotentiale til biogasanlæggene.
Choose the right crops for the biogas plant
With the right combination of various growing systems, farmers can supply energy crops with a high gas potential for the biogas plants all year round.
Uden biologien går det ikke
Danmark er langt fremme med udvikling af nye teknologier, der kan omdanne biomasse til forskellige former for energi, men uden biologien går det ikke. Vi skal ...
Pil kan levere energi, rense spildevand og lagre kulstof
Svenske forskere har konstateret, at der sker en betydelig ophobning af kulstof i de arealer, hvor man dyrker piletræer. Pil kan således blive et særdeles ...
Hajkød og makroalger bliver til biogas
Forskere ved Center for Arktisk Teknologi på Danmarks Tekniske Universitet undersøger, om den grønlandske haj i kombination med makroalger og spildevand kan ...
Husdyrgødning bør kildesorteres
Kildesortering af husdyrgødning kan være med til at sikre en bedre økonomi i biogasfællesanlæg. Metoden giver en højere gasproduktion og er samtidig billigere ...
Hønsemøg er en overset ressource
En af de store udfordringer for biogasbranchen er at finde tilstrækkelige mængder biomasse med et højt gaspotentiale. Den tyske model med at anvende ...
Fra affald til benzin, el og varme
Udviklingen af fremtidens superfleksible kraftværk skrider planmæssigt fremad. En af de helt store udfordringer ved at fraseparere det organiske materiale i ...
Hvor meget halm er der i overskud?
Arealet med halmproducerende afgrøder har vist sig at være relativt konstant, men halmproduktionen kan øges betragteligt ved at vælge kornsorter med et ...
Pilletest i stor skala
Teknologisk Institut og Andritz, der er storleverandør af pillepressere, er gået sammen om et stort testanlæg til biopiller syd for Kolding.
Kan grise lide energiafgrøder?
Der er ofte et betydeligt udslip af næringsstoffer fra arealer med frilandsgrise, mens der stort set ikke er noget udslip fra arealer med flerårige ...
Varmere klima giver mere bioenergi
Danske landmænd kan udnytte det milde klima til at fordoble udbyttet af biomasse. Det kan ske ved at vælge andre afgrøder, udnytte hele vækstsæsonen og føre ...
Grisene har det godt – og afgrøderne klarer sig
Frilandsgrise i energiafgrøder stortrives, og afgrøderne ser ud til at kunne klare den lidt hårdhændede behandling.
Gensplejset græs skal bruges til biobrændstoffer
Den danske frøvirksomhed DLF Trifolium skal være med til at fremavle nye græsarter, der kan øge effektiviteten ved fremstilling af biobrændstoffer.
Planter skal blive til små grønne fabrikker
Et ambitiøst dansk forskningsprojekt indgår nu et banebrydende samarbejde med amerikanske pionerer inden for syntesebiologi – et nyt forskningsområde, som kan ...
Fluelarver kan levere brændstof og foder
Den virker måske ikke så lækker, men fluelarven er på mange måder en fantastisk organisme. I løbet af få dage kan den forøge sin vægt med op til 300 gange, den ...
Bioenergi kan dække hele verdens energiforbrug i 2050
I praksis vil det næppe være muligt, men i teorien vil bioenergi sagtens kunne dække hele vores energiforbrug i 2050. Forudsætningen er en langt mere effektiv ...
Halmudbyttet kan øges med 50 procent
Land bruget kan levere betydelig mere halm end i dag ved at satse på de sorter, der giver et stor halmudbytte. Enkelte sorter kan således øge halmudbyttet med ...
Ristede biobrændsler
Hvis biomasse opvarmes, inden det presses til piller, ændres de kemiske egenskaber, og det kan gøre det billigere at håndtere og opbevare pillerne. Metoden ...
Halm er ikke bare halm
Sukkerudbyttet i halm kan variere med op til 26 procent, og visse sorter har behov for at få tilsat større mængder enzymer end andre. Det viser resultaterne ...
Danske skove kan levere mere energi
Danske skove kan øge produktionen af energitræ med 50 procent og fortsat være bæredygtige. Det viser en ny rapport fra Skov & Landskab, hvor forskerne kommer ...
Brint og biomasse er nøglen til det fossilfrie samfund
CO2 er en resurse – ikke et problem. Derfor bør man droppe alle planer om at lagre CO2 og i stedet bruge det til fremstilling af brændsler og kemikalier. Et ...
Naturlig tørring af brænde
Nye undersøgelser fra Skov & Landskab viser, at brænde kan hugges på alle tider af året, men det gælder om at få det under tag hurtigst muligt. Gran kan bruges ...
Raffineret affaldsbehandling
Erfaringerne med REnescienceprojektet på Amagerværket er så positive, at DONG Energi er parat til at etablere kommercielle anlæg fra 2013.