Mine værktøjer
Oversigt
 

Pdf filer

Baggrundsartikler
Kalender
FiB nr. 1, april 2004
FiB no. 1, April 2004
FiB nr. 2, juni 2004
FiB no. 2, June 2004
FiB nr. 3, august 2004
FiB no. 3, August 2004
FiB nr. 4, oktober 2004
FiB no. 4, October 2004
FiB nr. 5, december 2004
FiB no. 5, December 2004
FiB nr. 6, februar 2005
FiB no. 6, February 2005
FiB nr. 7, april 2005
FiB no. 7, April 2005
FiB nr. 8, juni 2005
FiB no. 8, June 2005
FiB nr. 9, august 2005
FiB no. 9, August 2005
FiB nr. 10, oktober 2005
FiB no. 10, October 2005
FiB nr. 11, december 2005
FiB no. 11, December 2005
FiB nr. 12, februar 2006
FiB no. 12, February 2006
FiB nr. 13, april 2006
FiB no. 13, April 2006
FiB nr. 14, juni 2006
FiB no. 14, June 2006
FiB nr. 15, august 2006
FiB no. 15, August 2006
FiB nr. 16, oktober 2006
FiB no. 16, October 2006
Dansk bioethanolanlæg indviet
Ved at udnytte den nyeste teknologi kan prisen på bioethanol komme ned under prisen på benzin og være fuldt ud konkurrencedygtig med ethanol fra Brasilien. Det mener forskerne bag et nyt pilot-anlæg til fremstilling af bioethanol, som midt i september blev indviet på Danmarks Tekniske Universitet.
Danish bioethanol plant inaugurated
By means of the latest technology, the price of Danish bioethanol can become lower than that of petrol and fully competitive compared to Brazilian ethanol. This is the opinion of the researchers behind a new pilot plant for bioethanol production, which was inaugurated at the Technical University of Denmark in September.
Hvor meget lugter et biogasanlæg?
I de senere år har der været en betydelig modstand mod at blive nabo til et stort biogasfællesanlæg. Naboernes frygt går især på lugtgener fra anlægget, øget trafikbelastning og faldende huspriser, men sådan behøver det ikke at være. Det viser en ny rapport, som PlanEnergi har udarbejdet for Miljøstyrelsen.
How much do biogas plants smell?
Lately, the opposition against getting a large common biogas plant as a neighbour has been considerable. The primary concerns of the neighbours are odour nuisances from the plants, increased traffic and reduced house prices, but it does not have to be that way. That is the conclusion of a new report prepared by PlanEnergy.
Uden energiafgrøder – ingen biogasanlæg
I dag kan energiafgrøder ikke blot være med til at sikre miljøet. Det er også en forudsætning for at kunne etablere et fremtidssikret og bæredygtigt biogasanlæg. Ud fra et økonomisk synspunkt er energimajs og grøneller helsæd mest interessant, men miljømæssig set vil det være bedre at dyrke græs.
No energy crops - no biogas plants
Today, energy crops are more than environmentally friendly fuels. They are also a prerequisite for establishing a future-orientated and sustainable biogas plant. From an economic point of view, energy maize and green or whole crop are most interesting, but from an environmental point of view it is better to cultivate grass.
Ny teknologi til produktion af bio-olie
En lille dansk højteknologisk virksomhed har udviklet en teknik, som på et øjeblik kan omdanne organisk materiale som for eksempel spildevandsslam til bio-olie.
New technology for the production of bio-oil
A small Danish high-tech company has developed a technique, which can convert organic matter as for instance sewage to bio-oil in no time.
FiB nr. 17, december 2006
FiB no. 17, December 2006
Turbo på forskning i biobrændsler
Nu bliver der for alvor åbnet op for pengekasserne til forskning i flydende biobrændsler. Fra Globaliseringspuljen er der afsat 200 millioner kroner over de næste fire år, og for nylig har højteknologifonden, Det Strategiske Forskningsråd og Energinet.dk bevilget knap 90 millioner kroner til området.
Biofuel research speeds up
Financial support of research into liquid biofuels is now on the rise. The Danish Globalisation Foundation will be spending DKK 200 million within the next four years for this purpose, and recently the Danish National Advanced Technology Foundation, the Strategic Research Council and Energinet.dk decided to grant close to DKK 90 million to this area.
12 millioner kroner til et nyt bioraffinaderi
Med en bevilling på godt 12 millioner kroner fra Det Strategiske Forskningsråd får en gruppe forskere og virksomheder nu lejlighed til at se på helt nye muligheder for at etablere et såkaldt bioraffinaderi.
DKK 12 million for a new bio-refinery
Backed by DKK 12 million from the Strategic Research Council, a group of researchers and companies have been given the opportunity to set up a so-called biorefinery.
Bioenergien blev topscorer hos Energinet.dk
Bioenergien blev den absolutte topscorer ved fordelingen af PSO-midlerne til forskning og udvikling i 2007. Knap halvdelen af den samlede ramme på 130 millioner kroner går til projekter inden for bioenergi og affald.
Bioenergy came in first place at Energinet.dk
Bioenergy was the true winner at the distribution of PSO-funds for research and development for 2007. Almost half of a total budget of DKK 130 million was given to projects on bioenergy and waste.
Brænde er en overset ressource – og et overset forskningsområde
Brænde dækker i dag 13 procent af danskernes behov for rumopvarmning, men teknologisk set befinder brændeovne sig på samme stade som en gammeldags stub-mølle. Alligevel er det praktisk taget umuligt at skaffe midler til forskning i brændefyring, hævder kendt forsker fra Skov & Landskab.
Firewood is a neglected resource – and a neglected area of research
Today, 13 % of the Danes' need for space heating is being met by firewood but from a technological point of view, our wood stoves are at a similar stage to an old-fashioned wooden mill. Nevertheless, it has proven almost impossible to obtain funding for research into wood firing, a well-known researcher from the department of Forestry & Landscape within the Danish Veterinary and Agricultural College claims.
Brændeforbruget langt større end antaget
En ny undersøgelse viser, at brændeforbruget i Danmark har været groft undervurderet, og at forbruget reelt er cirka 60 procent højere end hidtil antaget.
Consumption of firewood much higher than presumed
Recent research has shown that the Danes' consumption of firewood has been extremely underestimated and might in fact be around 60 % higher than presumed.
Hvor langt kan vi køre på en hektar?
Der er stor forskel på, hvor langt vi kan køre på en hektar med energiafgrøder. Afgrøder med et stort indhold af lignocellulose, som eksempelvis pil, der omsættes til metanol eller syntetisk diesel, giver den længste transportafstand.
How far can we drive on a hectare?
This question related to energy crop does not have just one single answer. Crop rich in lignocelluloses, such as willow, which is converted into methanol or synthetic diesel, take us the furthest.
Kvælstofomsætning i biogasanlæg
I takt med at der bliver mangel på organisk industriaffald vil flere og flere biogasanlæg begynde at tilføre for eksempel energiafgrøder eller separeret gylle. Dermed stiger gødningsværdien af den afgassede biomasse, men samtidig stiger risikoen for, at den biologisk proces bliver hæmmet eller i værste fald helt ødelagt.
Nitrogen conversion in biogas plants
When organic industrial waste turns out to be in short supply, more and more biogas plants will start adding energy crop, separated liquid manure etc. In this way, the manurial value of the degasified biomasses is increased but at the same time, the risk of inhibiting or even completely destroying the biological process rises as well.
Biodiesel fra fedtsugninger
Den norske virksomhed Venøy & Co vil producere biodiesel på basis af menneskefedt fra en amerikansk sygehuskoncern.
Biodiesel from liposuctions
The Norwegian company Venøy & Co wants to produce biodiesel using human fat from an American hospital group.
FiB nr. 18, februar 2007
FiB no. 18, February 2007
Forskere strides om biobrændstoffer
Forskerne strides højlydt om det fornuftige i at bruge biomasse i stedet for benzin og diesel, og politikerne kan heller ikke rigtigt finde deres ben at stå på. Den ene dag er der store perspektiver i biobrændstoffer – den næste dag er den grønne olie igen sendt til tælling.
Scientists are haggling over biofuels
Scientists are haggling loudly about the sense of using biomass instead of petrol and diesel, and politicians cannot really figure out which leg to stand on either. One day, biofuels hold great perspectives - the next day, the green oil is down for the count again.
Lad bilerne køre på græs
Græs kan forbedre miljøregnskabet for biobrændstoffer markant, viser amerikanske forsøg. Bruger man naturlige græsarter får man fem gange så meget energi tilbage, som der bliver brugt til dyrning af afgrøderne og fremstilling af brændstoffet, mens man kun får halvanden gange så meget energi tilbage, hvis produktionen af bioethanol er baseret på majs.
Let the cars run on grass
American studies show that grass can improve the environmental accounts for biofuels significantly. If you use natural grass species, you get five times as much energy back as you use on growing the crops and producing the fuel, while you only get one and a half time as much energy back if the production of bioethanol is based on maize.
Den miljøvenlige brændeovn
Udviklingen af den miljøvenlige brændeovn er rykket et skridt nærmere. Til sommer kan forskere fra Aalborg Universitet præsentere et nyt computerværktøj, der gør det muligt at reducere udslippet af skadelige stoffer fra brændefyring.
The environmentally friendly wood-burning stove
Development of the environmentally friendly wood-burning stove has moved one step closer. This summer, scientists from Aalborg University can present a new computer tool that makes it possible to reduce the release of harmful substances from wood firing.
Biogasanlæg: 20 procent mere el med to reaktorer
Med en forbehandling af biomasse på omkring 70 °C er det muligt at øge elproduktionen fra biogasanlæg med cirka 20 procent, samtidig med at man opnår en langt bedre hygiejnisering af biomassen. Varmeoverskuddet fra anlægget er til gengæld minimalt i vinterhalvåret, så systemet er især velegnet i områder, hvor der er ringe mulighed for at afsætte varmeproduktionen.
Biogas plants: 20 percent more electricity with two reactors
With pre-treatment of biomass at around 70 °C, it is possible to increase the production of electricity from biogas plants by approx. 20 percent while achieving much better hygienization of the biomass. On the other hand, the heat surplus from the plant is minimal during the winter months, which makes the system particularly suitable in areas where there are not good possibilities of selling the heat production.
Tjærefri forgasning i stor skala
Forskere på Danmarks Tekniske Universitet har i flere år været kendt for at kunne lave forgasningsanlæg i mindre skala, der kan producere en ren og tjærefri gas. Nu er konceptet blevet videreudviklet, så teknikken også kan bruges til meget store anlæg.
Tar-free gasification on a large scale
For several years, scientists at the Technical University of Denmark have been known for being able to create small-scale gasification facilities that can produce pure and tar-free gas. Now, the concept has been developed further, which means that the technology can be used for very large facilities as well.
Halmfyrede fjernvarmeværker: Rens røgen og spar på halmen
En ny type skrubberanlæg kan rense røgen effektivt fra halmfyrede fjernvarmeværker og øge virkningsgraden på kedlen med cirka 10 procent. I Øster Toreby på Lolland har det betydet en besparelse på godt 320.000 kroner om året til indkøb af brændsel, og derudover er der en besparelse på cirka 50.000 kroner til svovlafgift.
Straw-fired district heating plants: Clean the smoke and economise on the straw
A new type of scrubber facility can clean the smoke from straw-fired district heating plants efficiently and increase the efficiency of the boiler by approx. 10 percent. In Øster Toreby on Lolland, Denmark, this has resulted in savings of approx. DKK 320,000 a year for purchasing of fuel.
EUDP skal afløse EFP
Nyt forskningsprogram med vægt på demonstrationsprojekter skal afløse det gamle Energiforskningsprogram.
EDDP is to replace ERP
New research programme focused on demonstration projects is to replace the old Energy Research Programme.
Biogas og naturgas til transport
Naturgas og biogas er et oplagt brændsel til transportsektoren. Det har svenskerne allerede fundet ud af, og de forventer at biogas vil dække halvanden procent af transportsektorens energibehov i 2010.
Biogas and natural gas for transport
Natural gas and biogas are obvious possibilities as fuel for the transport sector. The Swedes have already figured this out, and they expect biogas to cover one and a half percent of the energy needs of the transport sector in 2010.
FiB nr. 19-2007 - DK.pdf
FiB nr. 19-2007 - UK.pdf
Fremtidens superfleksible kraftværk
Energinet.dk har bevilget knap 29 millioner kroner til et konsortium, der skal udvikle fremtidens kraftværk. Det skal være superfleksibelt, så der bliver plads til langt mere vedvarende energi i energisystemet; det skal kunne bruge mange forskellige typer brændsler, og så skal det kunne producere gas og flydende brændstoffer til transportsektoren.
The ultra-flexible power plant of the future
Energinet.dk, the owner of the overall energy infrastructure in Denmark, has allocated almost DKK 29 million for a consortium that is to develop the power plant of the future. It should be ultraflexible in order to make room for far more renewable energy in the energy system; it should be able to run on many different types of fuels and produce gas and liquid fuels for the transport sector.
World Energy Showroom
Danmark bør have et udstillingsvindue klar til Klimatopmødet i 2009, så vi kan vise omverdenen, hvordan en storby kan blive bæredygtig hvad angår energi, miljø og affaldshåndtering.
World Energy Showroom
Denmark should have a showroom ready for the climate summit in 2009 in order to show the rest of the world how a major city can become sustainable with regard to energy, environment and waste management.
1.000 driftstimer med nyudviklet forgasningsanlæg
Natten til den 14. marts rundede et nyudviklet forgasningsanlæg, opført af BioSynergi Proces, de første 1.000 driftstimer. Selve begivenheden fandt sted i stilhed, mens anlægget stod og snurrede i ubemandet drift.
1,000 operating hours with newly developed gasification facility
On the night up to the 14th of March, a newly developed gasification facility built by BioSynergi Proces reached the first 1,000 operating ours. The actual event took place in silence as the facility was continuing its unmanned operation.
Biobrændstoffer i strid modvind
Kritikken af biobrændstoffer tager til. NGO’er fra det meste af verden frygter, at den grønne olie vil undergrave fødevaresikkerheden, og herhjemme viser nye beregninger, at biobrændstoffer giver meget lidt miljø for pengene. Man holder befolkningen for nar, ved at præsentere det her som en løsning, siger kendt forsker i miljøregnskaber.
Biofuels battling a headwind
The criticism of biofuels is increasing. NGOs from most of the world fear that the green oil will undermine food security, and here in Denmark, new calculations show that biofuels provide very little environmental benefit for the money. You deceive the population by presenting this as a solution, says a wellknown scientist within environmental accounts.
Energiforsker: Kritikere af bioethanol er nogle idioter
Forsker i bioethanol mener, at kritikerne af biobrændstoffer er forstokkede og præget af ånden fra Energistyrelsen, der vil have alt energi konverteret til el.
Energy researcher: Critics of bioethanol are fools
A researcher of bioethanol believes that the critics of biofuels are obdurate and influenced by the opinion of the Danish Energy Authority, which wants to convert all energy into electricity.
Grisefedt og affald bliver til diesel
Daka, der hvert år modtager 800.000 tons slagteriaffald og selvdøde dyr, er snart klar med en helt ny type biodiesel, som er mere miljøvenlig end de nuværende former for biobrændstoffer. Inden året er omme, vil virksomheden være i stand til at levere 50.000 tons biodiesel om året, men produktionen kan let fordobles, så man kan dække knap fem procent af Danmarks forbrug af diesel.
Pig fat and waste become diesel
Daka, which receives 800,000 tons of slaughterhouse waste and fallen stock each year, is now almost ready with a new type of bio-diesel that is more environmentally friendly than the current types of biofuels. Before the end of the year, the company will be able to deliver 50,000 tons of bio-diesel per year, but the production can easily be doubled in order to cover almost five per cent of Denmark's consumption of diesel.
Anlæg til bioethanol på Bornholm
BioGasol, der forsker i fremstilling af ethanol på basis af restprodukter, er parat til at bygge det første anlæg på Bornholm. Anlægget vil koste 275 millioner kroner og producere 10 millioner liter bioethanol om året.
Facility for bioethanol on Bornholm
BioGasol, which does research on production of ethanol from residual products, is ready to build the first facility on the island of Bornholm. The facility is going to cost DKK 275 million and produce 10 million litres of bioethanol per year.
Nye typer “kraftfoder” til energiformål
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet er i samarbejde med CBMI ved at afdække, hvordan man sikrer tilførsel af biomasse til produktion af biobrændstoffer og biogas hele året. Her i foråret bliver 30 små jordlodder plantet til med forskellige afgrøder, så forskerne kan få testet, hvordan man laver den bedste “foderblanding” til energiformål.
New types of "feed" for energy purposes
The Danish Faculty of Agricultural Sciences is working with Innovation Centre for Bioenergy and Environmental Technology on finding out how to ensure supply of biomass for production of biofuels and biogas all year. This spring, 30 small lots will be planted with different crops in order for the researchers to be able to test how to make the best "feed mixture" for energy purposes.
Vi har brug for en økologisk biogasbevægelse
Økologisk landbrug står overfor store udfordringer med at efterkomme den stigende efterspørgsel på økologiske varer og blive uafhængig af gødning fra det konventionelle landbrug. Ved at dyrke grøngødning og forgasse afgrøden i biogasanlæg kan disse udfordringer imødegås.
We need an organic biogas movement
Organic farming is facing difficult challenges with regard to meeting the rising demand for organic products and becoming independent of fertilizer from conventional farming. These challenges can be addressed by growing green manure and gasifying the crops in biogas facilities.
Fremtidens biogasfællesanlæg
En analyse af nye biogaskoncepter viser, at gasudbyttet per kubikmeter biomasse kan fordobles i forhold til et traditionel biogasanlæg, der kun behandler gylle. For landmændene kan det dog bedst betale sig at behandle gyllen selv, og vælger de alligevel at gå med i et biogasfællesanlæg, er det fortsat de mere traditionelle løsninger, der er mest fordelagtige.
Centralised biogas facilities of the future
An analysis of new biogas concepts shows that the gas yield per cubic metre biomass can be doubled in comparison with a traditional biogas facility that only treats liquid manure. However, it is most profitable for farmers to treat the liquid manure themselves, and if they choose to be part of a centralised biogas facility anyway, the traditional solutions will still be the most profitable.
Handlinger tilknyttet webside