Mine værktøjer

Prøv avanceret søgning , for en mere præcis søgning.

Søgeresultat Fandt 172 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier.

Søgeresultat i RSS-format

Det kan være en god idé at overdække stakken med flis
Ved langtidslagring af flis kan det være en god idé at overdække stakken med en vandtæt men diffusionsåben dug. Ved lagring over syv måneder vil energitabet på ...
Grøn energi fra græs er godt for miljøet
Dyrkning af biomasse vil i mange tilfælde øge udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet, men et skifte fra etårige til flerårige afgrøder kan faktisk reducere ...
Masseproduktion af alger til transportsektoren
Den amerikanske energistyrelse vurderer, at alger fra havet kan dække ti procent af brændstofforbruget til transport. Nye, effektive dyrkningssystemer skal ...
Døde træer i skoven udleder både CO2 og metangas
Russiske forskere peger på, at træ, der rådner op i skoven i stedet for at blive brugt til for eksempel energiproduktion, kan være lidt af en klimabombe. Træet ...
Halmcentraler skal sikre en effektiv udnyttelse af halmressourcen
Halm kan bruges til en lang række formål fra strøelse og energiproduktion til højværdiprodukter som plast. Etablering af halmcentraler rundt om i landet kan ...
Synergieffekten ved halm og husdyrgødning er undervurderet
Halm giver i sig selv rigtig meget biogas per ton sammenlignet med husdyrgødning, men ikke nok med det. Halm kan også booste gasproduktionen fra gylle – en ...
Mere kulstof i jorden gavner både klimaet, miljøet og landmandens økonomi
Resultaterne fra et stort EU-projekt viser, at der er alt mulig grund til at øge jordens indhold af kulstof. Et øget kulstofindhold giver en mere frugtbar jord ...
Ny standard for bæredygtig bioenergi
En ny ISO-standard skal være med til at fremme anvendelsen af bæredygtige biobrændstoffer på bekostning af den biomasse, som kan være en belastning for miljøet.
Norge bygger fabrik til fremstilling af biokul
Som det første land i Europa går Norge nu i gang med at bygge en fabrik til fremstilling af biokul. Det vil sige træ, der ved en særlig teknik kaldet ...
Græs er fremtidens biomasse
Med græs kan landbruget fordoble produktionen af biomasse og halvere nitratudvaskningen. Samtidig peger nye forskningsresultater på, at vi inden længe kan ...
Når høns og grise spiser græs
Forskere på AU-Foulum kan nu trække protein ud af græs, så det kan bruges som foder til enmavede dyr. Foreløbig er foderet testet på rotter, og de ser ud til ...
Forskere ser på alternative biobrændsler
Forskere fra Københavns Universitet skal i samarbejde med blandt andet Dall Energy og Sønderborg Fjernvarme se nærmere på mulighederne for at bruge forskellige ...
Pænt gasudbytte fra halm og efterafgrøder
Det er sjældent rentabelt at bruge efterafgrøder i et biogasanlæg, men hvis man høster afgrøden sammen med halm, ser det straks mere lovende ud. Ved ensilering ...
Produktionen af biobrændstoffer kan blive langt mere effektiv
Med 56 millioner kroner i støtte fra Innovationsfonden har et konsortie under ledelse af Københavns Universitet udviklet nye teknologier til fremstilling af ...
Robot hjælper forskerne med at udvikle fremtidens biobrændstoffer
På forskningscenteret Bio4Bio kan man med moderne robotteknologi og nye forbehandlingsmetoder analysere 400-500 biomasseprøver om dagen mod tidligere kun ti ...
Ny effektiv halmopriver til den mere genstridige halm
Stratek har udviklet en ny halmopriver, der kan håndtere halm med et fugtindhold på op til 25 procent og med en betydelig variation inden for de enkelte ...
Uden energiafgrøder – ingen biogasanlæg
I dag kan energiafgrøder ikke blot være med til at sikre miljøet. Det er også en forudsætning for at kunne etablere et fremtidssikret og bæredygtigt ...
No energy crops - no biogas plants
Today, energy crops are more than environmentally friendly fuels. They are also a prerequisite for establishing a future-orientated and sustainable biogas ...
Brænde er en overset ressource – og et overset forskningsområde
Brænde dækker i dag 13 procent af danskernes behov for rumopvarmning, men teknologisk set befinder brændeovne sig på samme stade som en gammeldags stub-mølle. ...
Firewood is a neglected resource – and a neglected area of research
Today, 13 % of the Danes' need for space heating is being met by firewood but from a technological point of view, our wood stoves are at a similar stage to an ...
Brændeforbruget langt større end antaget
En ny undersøgelse viser, at brændeforbruget i Danmark har været groft undervurderet, og at forbruget reelt er cirka 60 procent højere end hidtil antaget.
Consumption of firewood much higher than presumed
Recent research has shown that the Danes' consumption of firewood has been extremely underestimated and might in fact be around 60 % higher than presumed.
Fremtidens superfleksible kraftværk
Energinet.dk har bevilget knap 29 millioner kroner til et konsortium, der skal udvikle fremtidens kraftværk. Det skal være superfleksibelt, så der bliver ...
The ultra-flexible power plant of the future
Energinet.dk, the owner of the overall energy infrastructure in Denmark, has allocated almost DKK 29 million for a consortium that is to develop the power ...
Nye typer “kraftfoder” til energiformål
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet er i samarbejde med CBMI ved at afdække, hvordan man sikrer tilførsel af biomasse til produktion af biobrændstoffer og ...
New types of "feed" for energy purposes
The Danish Faculty of Agricultural Sciences is working with Innovation Centre for Bioenergy and Environmental Technology on finding out how to ensure supply of ...
Videnskabeligt pillearbejde
Kan man forske i noget så tilsyneladende banalt som fremstilling af brændselspiller? Ja, det kan man sagtens, og det er der faktisk god grund til. Ved at få ...
Scientific work with many details
Is research into something as basic as fuel pellets actually possible? Yes, it is, and it is a clever thing to do. Obtaining more profound information about ...
Mere el fra affald
Energinet.dk sætter nu fokus på affaldsområdet med en ny strategi, der blandt andet skal være med til at sikre en langt højere elproduktion fra de ...
More electricity from waste
Energinet.dk are now placing more focus on waste through a new strategy, which, amongst other things, is intended to secure a much higher electricity ...